Bæredygtige løsninger for fremtiden

Det Konservative Folkeparti er det grønne parti i blå blok – også lokalt på Fanø. Vi insisterer på det, vi kalder generationskontrakten: vi skal aflevere vores klode og vores samfund i en bedre tilstand, end vi modtog den/det.

Ny politisk kurs for Fanø, ny borgmester og en ny og anderledes måde at bedrive politik på. Vi
SKAL blive langt bedre til reel borgerinddragelse, vi SKAL sikre langt større åbenhed og
gennemskuelighed i de politiske beslutningsprocesser. Vi barsler med en række initiativer på
området, herunder et konkret ønske om borgerforslag (et antal borgere kan sætte en sag på
byrådets dagsorden), som vi vil fremsætte i det ny byråd. Kravet om en ny borgmester står vi, som
ved valget i 2013, urokkeligt fast på.

Styr på økonomien i Fanø Kommune. Borgerne på Fanø kan ikke være tjent med det rod, vi
havnede i i efteråret 2016 – og som medførte massive besparelser. Genopretningen af den
kommunale økonomi skal ske gennem budgetdisciplin, opfølgning og konsolidering – og
kassebeholdningen skal styrkes. Manglende styring og ansvarlighed over en årrække har dog
påført Fanø Kommune en stor gældsbyrde, der årligt koster os 3,5-4 mio. kr. i afdrag, og som
desværre vil være en stor udfordring for os mange år frem i tiden.

Styrket skoletilbud. Vi har på Fanø en rigtig god folkeskole – med et fantastisk elevgrundlag, stor
forældreopbakning og mange dygtige medarbejdere. Men vi skal gøre det endnu bedre i
bestræbelserne på at forløse den enkelte elevs fulde potentiale. Vi skal dyrke alt det, vi er gode til
– men vi må ikke være blinde for de udfordringer, vi også har.

Styrket foreningsliv. Vi ønsker en målrettet investering i folkesundhed og forebyggelse – det
handler om borgernes livskvalitet. Den satsning ønsker vi i vid udstrækning at forankre i foreningslivet og blandt øens mange frivillige – f.eks. gennem oprettelse af en
folkesundhedspulje. Det kan bl.a. være med til at genrejse den forebyggelses- og
genoptræningsindsats på ældreområdet, som meget mod vores vilje blev hårdt ramt af
besparelserne i efteråret 2016.

Markant bedre vilkår for Fanøs erhvervsliv! Fanø er netop dykket til en placering som nr. 94 ud af
98 kommuner, når det handler om erhvervsvenlighed. Det er slet ikke godt nok!

Fortsat udvikling af vores turismeprodukt og oplevelsen for vores gæster. Vi skal holde fast i, at
Fanø er et levende samfund, præget af traditioner og generationers helt almindeligt levet liv.

Generationskontrakten – en fast konservativ mærkesag. Vi skal aflevere vores klode og vores
samfund i en bedre tilstand, end vi modtog den / det. Det betyder konkret på Fanø, at vi for alvor
skal i gang med den strategiske energi- og ressourceplanlægning – med fokus på CO2-reduktioner
og priser for slutbrugerne. Det har vi forgæves arbejdet for i det nuværende byråd – vi håber at
kunne komme igennem med ønsket i et nyt byråd. I tillæg hertil skal vi vedvarende arbejde med
klimatilpasning og kystsikring – både via lokale initiativer, men også ved at deltage i
interessefællesskaber og påvirke på nationalt plan.