Liste C klar til kommunalvalget.

Den konservative vælgerforening på Fanø har hermed den fornøjelse at præsentere nedenstående
kandidatliste til kommunalvalget den 21. november.
Der er investeret megen tid og energi i kandidatprocessen, mange gode snakke er afholdt. Det har
været vigtigt for os at sætte et hold, der signalerer den forandring og fornyelse, som Fanø i vores
øjne trænger til. Erfaringen sikres af vores borgmesterkandidat og det solide bagland. Det har
ydermere været vigtigt for os at sammensætte en liste, der giver plads til nogle af de grupper – det
være sig f.eks. unge, børnefamilier og erhvervsaktive – der pt. i større eller mindre grad er
underrepræsenterede i Byrådet.

Kandidatlisten ser ud som følger:
Borgmesterkandidat: Christian Lorenzen, 39 år, selvstændig erhvervsdrivende, far til to drenge i
den skolesøgende alder, brandmand og akutredder på Fanø. Christian blev som
førstegangsopstillet valgt til byrådet v. kommunalvalget 2013. Hans arbejde i indeværende
byrådsperiode har været kendetegnet ved et stort engagement, ved seriøsitet og åbenhed, samt
ikke mindst ved ordholdenhed og en fast, rolig hånd – også i modvind. Christian står i spidsen for
og samler trådene på vores kandidathold. Han står for økonomisk ansvarlighed, politisk og
demokratisk fornyelse, for en seriøs og nuanceret tilgang til skoleområdet, for en styrket indsats
for frivillighed og foreningsliv, for en langt mere proaktiv erhvervsindsats, samt for en betydelig
opprioritering af klima- og energiplanlægningen på Fanø.

Lise Aarøe Christiansen, 41 år, projektleder v. CSB Entertainment – Fanø, mor til fire. Lise er særligt
optaget af socialområdet, ældre og handicappede.

Frej Kofoed Petersen, 21 år, formand for KU Fanø. Frej er særligt optaget af ungeområdet, samt af
uddannelse og skole. Find Frej på https://www.facebook.com/frejpetersen/

Anja Parbst Høst, 36 år, selvstændig erhvervsdrivende og mor til to. Anja er uddannet laborant,
har en bachelor i bioteknologi, og har tidligere arbejdet for Novo Nordisk. Anja flyttede sammen
med sin kæreste, Kasper, der er født og opvokset på Fanø, herover i foråret for at overtage og
drive Fanø Krogaard som forpagter. Anja kender således til det at være tilflytter og kan se på Fanø
med friske øjne. Det giver hende nogle særlige erfaringsbårne vinkler ind på det bosætningstema,
der er så vigtigt for Fanø Kommune og for Byrådet. Anja er herudover særligt optaget af børne- og
familieområdet, samt af erhvervslivets vilkår på Fanø.

Det Konservative Folkeparti er et bredt funderet og traditionelt ansvarsbærende parti – vi arbejder
for Fanø, hele Fanø. I valgkampen vil kandidatholdet under overskriften ”Bæredygtig udvikling for
Fanø” arbejde ud fra et program, der sætter fokus på særligt aktuelle emner som…

… ansvarlighed i den kommunale økonomi,
… åbenhed og gennemsigtighed i de politiske beslutningsprocesser,

… et styrket skoletilbud præget af en langt mere lydhør og reel tilgang,
… en styrket frivilligheds- og foreningsindsats, herunder en målrettet investering i
folkesundhed og forebyggelse,
… en langt bedre og markant mere proaktiv erhvervsindsats,
… samt på energiplanlægning med fokus på CO2-reduktioner og slutbrugerøkonomi.

Vi anser det for at være afgørende for Fanøs fremtid, at vi får styr på den kommunale økonomi. I
økonomisk sammenhæng udgør vores lidenhed en sårbarhed, der fordrer en skærpet ansvarlighed
og disciplin. Omvendt burde det være med hensyn til legitimiteten i de politiske
beslutningsprocesser: Her burde vores lidenhed være en klar styrke! Nærheden burde betyde
langt bedre muligheder for borgerinddragelse og -ejerskab. Desværre er det vist langt fra alle
borgere, der oplever de politiske beslutningsprocesser som værende specielt åbne, inddragende
eller gennemsigtige…! Det SKAL vi kunne gøre langt bedre!

Liste C er naturligvis i god demokratisk skik sideordnet opstillet. Du kan finde mere om os på vores
hjemmeside, www.fanoe.konservative.dk, samt på Facebook, www.facebook.com/DKFFanoe.
Vi ser frem til kommunalvalget og ønsker alle en god, sober og oplyst valgkamp.